Photo of vintage typewriter keys by Chris Hardy via unsplash.